Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád MŠ

25. 3. 2015

Školní řád Mateřské školy  

 

 

 

Práva dětí a zákonných zástupců  

 

Dítě má právo:

 

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování barvy pleti...)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo na soukromí, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, ...)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, ...)
 • na zvláštní péči a vzdělávání v případě postižení

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo:

 

 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s vedoucí učitelkou být přítomen vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s vedoucí učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
 • projevit připomínky k provozu MŠ vedoucí učitelce nebo ředitelce školy

 

Povinnosti dítěte

 

 • řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob
 • nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany
 • snaží se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky
 • chránit sobě a ostatním zdraví, majetek

 

 

Povinnosti  zákonných zástupců 

 

 • zajistit, aby dítě docházelo do školy upravené a čisté
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích,  infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí
 • omlouvat nepřítomnost dítěte
 • řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

 

 

 

Přijímací řízení, evidence, ukončení docházky

 

Přijímací řízení

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele. Rozhodnutí je oznámeno vyhláškou zřizovatele, zpravidla v rozmezí března - května daného roku. Děti mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita mateřské školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Základní školy a Mateřské školy Litohoř. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu. Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

 

Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vedoucí učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém vyplní tyto údaje:

- jméno a příjmení dítěte

- rodné číslo

- státní občanství a místo trvalého pobytu

- jméno a příjmení zákonného zástupce

- další osoby pověřené vyzvedáváním dítěte

- místo trvalého pobytu

- adresa pro doručování písemností

- telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona    č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Ukončení docházky

 

a) Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání


Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem.


b)  Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 2.1. tohoto školního řádu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

c) Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

d)  Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

 

 

Provoz mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16 hodin.

Děti se scházejí od 6,00 do 8,30 hodin, je možná individuální dohoda

o pozdějším příchodu výjimečně i pravidelně.

Odchod po obědě – 11,30 – 12  hodin.

Zákonný zástupce dítěte nebo jím písemně pověřená osoba musí dítě při příchodu do MŠ předávat osobně pedagogickému pracovníkovi přímo do třídy.

O odchodech dětí po skončení provozu mateřské školy jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny děti omlouvají kdykoli v průběhu dne - osobně, telefonicky.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.

Předávací zónu tvoří vstup z šatny do třídy.

Rodiče předávají dítě do MŠ čisté a upravené.

U dojíždějících dětí, které odvádí učitelka se souhlasem rodičů na autobusovou zastávku, končí odpovědnost učitelky nástupem dítěte do dopravního prostředku.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na informačních nástěnkách v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně informace sledovat.

 

 

 

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

 

Přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte.

 

 

 

 

Zacházení s majetkem školy

 

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

Platby v mateřské škole
 


  Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
 2. ředitelka školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
 3. úplatu lze po předchozí dohodě s ředitelkou školy uhradit bezhotovostně na účet školy

Úhrada úplaty za školní stravování

 

Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
 2. výši úhrady za stravování určí ředitelka společně s vedoucí školní jídelny podle vyhlášky č.107/2005 Sb., stanoví finanční limit pro děti, který je přílohou směrnice o hospodaření školy
 3. ředitelka školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
 4. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti vedoucí ŠJ
 5. úplatu lze po předchozí dohodě s ředitelkou školy uhradit bezhotovostně na účet školy

 

 

 

 

 

Organizace školního stravování


- Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně umístěná v budově mateřské školy. 

- Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny.
- Pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat pouze jídla vydávána v době jeho pobytu v mateřské škole.
- V rámci "pitného režimu" mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. 

- Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.
 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilíPéče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.


Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci mateřské školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.
Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

 

 

b) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

c) pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy - děti používají nůžky a nože pouze zakulacené

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování seznamovány a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí

  
 

Základní charakteristika

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí vychází z individuálních rozvojových možností dětí. V etapě předškolního vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Osobní rozdíly mezi dětmi, a stejně tak i rozdíly v jejich individuálních výkonech, jsou pokládány za přirozené a samozřejmé.

Kompetence dětí

Očekávané kompetence dětí formulované v programech vzdělávání nejsou pro děti povinné. V rámci sledování a vyhodnocování osobních vzdělávacích pokroků dětí mohou sloužit pedagogovi pouze jako kritéria orientační s tím, že každé dítě se rozvíjí svým tempem, postupuje ve vzdělávání podle svých možností.

 

 

 

Závěrečné ustanovení

 

1. Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy.

2. Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí verzi řádu školy.

3. Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 31. 8. 2012.

4. Školní řád byl schválen Školskou radou dne:  31. 8. 2012

5. Podle § 30 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňuji tento řád vyvěšením na informační nástěnce školy, ve sborovně školy a dálkovým přístupem na www stránkách školy.

                                                         

                          Mgr. Romana Kabelková, ředitelka školy