Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád ZŠ

25. 3. 2015

Školní řád základní školy

 

 

Práva žáků, zákonných zástupců a pracovníků školy

 

Žáci

 

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • využívání schránky důvěry
 • využívání vybavení školy, školního zařízení a prostor určených žákům přiměřeně svému věku a schopnostem, a to v souladu s tímto řádem, případně dalšími stanovenými provozními pravidly
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • maximální využití vzdělávací nabídky školy, která je dána rozvrhem vyučovacích hodin a dalších akcí pořádaných školou (právo žáka účastnit se akcí mimo objekt školy však může být omezeno v případě, že by touto účastí mohlo být ohroženo zdraví nebo bezpečnost jeho samého nebo jiných – např. v důsledku obtížně zvladatelného chování žáka)
 • pomoc vyučujících v případě nejasností v učivu
 • pomoc nebo radu kteréhokoliv pracovníka školy v případě tísně nebo problémů
 • v případě potřeby odchod na toaletu během vyučování
 • dodržování pitného režimu v případě potřeby i během vyučování
 • odpočinek, volný čas a zdravé prostředí
 • volný pohyb během hlavní přestávky při dodržování pravidel bezpečnosti a slušnosti
 • ochranu před škodlivými vlivy a informacemi a před fyzickým a psychickým násilím
 • zvláštní péči v odůvodněných případech (zdravotní postižení, vývojové poruchy, ale i mimořádné schopnosti a talent)

 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí během konzultačních hodin, třídních schůzek nebo kdykoli po vyučování
 • na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • volit a být volen do školské rady
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • požádat o slovní hodnocení výsledků žáka
 • požádat ředitelku školy v případě pochybností o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech o komisionální přezkoušení, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení

 

 

Pracovníci školy

 • vyjádřit vlastní názor, za vyjádření vlastního názoru nesmí být pracovník postižen
 • srozumitelné zdůvodnění opatření přijatých vedením školy
 • na informace, vedení školy musí na požádání poskytnout  pracovníkovi veškeré informace, které se ho bezprostředně týkají a zároveň nejsou v rozporu s následujícím bodem tohoto řádu
 • ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • na zdvořilé, slušné a uctivé jednání od žáků i jejich zákonných zástupců
 • podílet se na tvůrčích procesech ve škole a účastnit se kolegia pedagogického sboru
 • na další vzdělávání
 • na zdravé pracovní prostředí
 • na pomoc kolegů a nadřízených nebo odborníků v případě potřeby nebo nouze

 

Povinnosti žáků, zákonných zástupců a pracovníků školy

          

Žáci

 

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • pilně se učit a plnit pracovní úkoly uložené pedagogickými pracovníky
 • chovat se slušně a ohleduplně ke spolužákům a vyjadřovat se kultivovaně
 • neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření
 • šetřit vybavení a ostatní majetek školy, hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami; škodu způsobenou prokazatelným poškozením inventáře, pomůcek a zařízení školy je žák či jeho zákonný zástupce povinen uhradit
 • udržovat své místo v učebně v čistotě a pořádku, nepsat po lavicích ani po židličkách
 • zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků
 • při všech akcích pořádaných školou se řídit pokyny pedagogických pracovníků  
 • dodržovat zásady společenského chování, a to i mimo školu v dopravních prostředcích, na veřejných prostranstvích, atd.
 • ve škole se pohybovat slušně, chodit čistě a společensky oblečen a přezut do vhodné obuvi splňující bezpečnostní zásady

 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků

 

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 •  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích

 

Pracovníci školy

 • řídit se obecně závaznými předpisy, zejména zákoníkem práce a pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, dále pokyny a směrnicemi vydanými ředitelkou školy
 • pracovat podle stanovené náplně práce
 • dodržovat zásady pro evidenci úrazů, zásady BOZP a požární ochrany

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci

 

 • přicházet do školy nejpozději 15 minut před začátkem své hodiny
 • co nejdříve uvědomit vedení školy o nemožnosti dostavit se na vyučování
 • seznamovat se s pokyny, informacemi a plány školy
 • řídit se řádem školy a vyžadovat jeho dodržování od všech žáků
 • provádět zápisy do třídních knih, vést pedagogickou dokumentaci podle stanovených pravidel
 • dodržovat pravidla duševní i tělesné hygieny v práci žáků a hygienu pracovního prostředí
 • vzájemně si poskytovat průběžné informace o změnách prospěchu, chování a o individuálních zvláštnostech žáků
 • neprodleně hlásit každý úraz vedení školy a postupovat podle pokynů ředitelky k řešení školních úrazů
 • hlásit vedení školy závady na zařízení školy, učebních pomůckách, nářadí a náčiní, závady v úklidu
 • vyslechnout dotaz, přání, stížnost či připomínku kteréhokoliv žáka, vhodným způsobem na něj odpovědět a zachovat důvěrnost informací
 • připravovat žáky k odpovědnému životu, vést je k porozumění, snášenlivosti, toleranci, respektu a rovnoprávnosti
 • povzbuzovat žáky k aktivní spoluúčasti na dění ve škole a umožňovat ji i žákům zdravotně postiženým
 • na požádání zákonného zástupce s ním projednat jakoukoliv záležitost týkající se jednoho, či více žáků školy, ale zachovat přitom principy kolegiality a nepřekračovat své kompetence
 • po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolovat pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů

 

Chování žáků

 

 • Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní – dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.
 • Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy: „Pane, paní s funkcí“.
 • Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností daných jí příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.
 • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí. O svých zjištěních bude informovat jejich zákonné zástupce.

 

 

Omlouvání žáků

 

 

 • Po zahájení vyučování nesmí žák bez vědomí a souhlasu učitele opustit školní budovu. Předem známá nepřítomnost musí být ohlášena rodiči nejpozději předcházející den. K tomu je možno využít i telefon či internet. Každou neúčast při vyučování nebo ve školní družině jsou žáci povinni řádně omluvit písemnou omluvenkou od rodičů.
 • Absenci žáků omlouvá třídní učitel na základě dokladů od zákonných

zástupců, není-li dále stanoveno jinak.

 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka

ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

 • Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu) nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin). Jestliže není třídní učitel přítomen, předloží žák tuto omluvu zastupujícímu třídnímu učiteli, popřípadě ředitelce školy.
 • V případě předem známé absence (objednané návštěvy lékaře, rodinné

důvody apod.) je zákonný zástupce povinen požádat o uvolnění žáka

před jeho nepřítomností ve škole.

 • Při absenci žáka z důvodu rodinné rekreace, lázeňského pobytu, ozdravného pobytu apod., která je delší než dva dny, je zákonný zástupce povinen předložit s dostatečným časovým předstihem (nejméně tří pracovních dnů) ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele písemnou žádost o uvolnění. K této žádosti se vyjadřuje třídní učitel.

Na základě jeho vyjádření rozhodne ředitel školy o uvolnění nebo neuvolnění žáka. O výsledku je zákonný zástupce informován třídním učitelem pouze v případě nevyhovění žádosti. V případě nepřítomnosti ředitele školy rozhodne o této záležitosti učitel zastupující ředitele školy,

 • Po návratu do školy je žák povinen předložit třídnímu učiteli řádnou omluvu absence (nejčastěji v žákovské knížce) podepsanou zákonným zástupcem, a to nejpozději do dvou dnů školního vyučování. Jestliže není třídní učitel přítomen, předloží žák tuto omluvu zastupujícímu třídnímu učiteli, případně vedení školy.
 • Jestliže má třídní učitel pochybnosti o oprávněnosti omluvy předložené

žákem, může si prostřednictvím zákonného zástupce vyžádat další potvrzení (nejčastěji od lékaře).

 • při nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 3, 4, 5, 6 a 7 nemusí třídní učitel absenci žákovi omluvit. O této skutečnosti je povinen

prokazatelným způsobem informovat zákonného zástupce žáka, vedení

          školy, případně příslušné státní orgány (Oddělení sociálně právní ochrany,

Policii ČR).

 

Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

 

 • Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
 • Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
 • Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
 • Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken a sezení na okenních parapetech.

 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

 • Žáci chrání své zdraví i zdraví jiných. Dodržují zdravotní a hygienické zásady. Dbají na čistotu ve škole i ve svém okolí.
 • V prostorách školy je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 • Žákům je zakázáno přinášet do školy cenné věci a nebezpečné předměty.
 • Během přestávek mezi vyučovacími hodinami žáci zásadně neopouštějí bez svolení školní budovu.
 • Při organizování školních akcí je vždy určen vedoucí akce, který je povinen zajistit informování zák. zástupce žáka o náplni, začátku a ukončení akce, případně si vyžádat souhlas zák. zástupce s účastí jeho dítěte na dané akci.
 • Při akcích konaných mimo sídlo školy zajistí vedoucí akce v součinnosti s ředitelem odpovědný dohled dle § 3 vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění. Žáci se nesmí bez svolení vzdálit z místa konání akce.
 • Podmínky a způsob ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou blíže specifikovány v preventivním programu školy.
 • Pro zaměstnance školy, externí spolupracovníky, rodiče i žáky platí zákaz jakýchkoliv projevů netolerance, násilí, rasismu, xenofobie, vandalismu, šikanování a brutality v areálu školy a na akcích pořádaných školou.
 • Ztrátu osobních věcí žák neprodleně  oznámí třídnímu učiteli nebo vedoucímu akce.

 

Provoz školy, docházka žáků do školy, vyučování

 

●             Provoz školy je v pracovní dny od 6.20 do 15.45 hodin v Po a Út a od 6.20 do 15.30 ve St, Čt a Pá. Přítomnost jakýchkoliv osob mimo tuto dobu nebo v jiné dny v prostorách školy musí vždy schválit ředitelka školy.

●       Vyučování je rozvrženo do vyučovacích hodin, které trvají 45 minut. Začátek vyučování je v 7.50 hodin. Vchod do budovy pro žáky se otevírá v 6.20 hodin.

 

●       Časový rozvrh hodin:  

1. hodina

 7:50  –   8:35

2. hodina

 8:55  –   9:40

3. hodina

 9:50  – 10:35

4. hodina

10:45 – 11:30

Oběd mladší

11:30 – 12:00

Oběd starší

12:25 -  12:55

5. hodina ml.

12:00 – 12:45

5. hodina st.

11:40 -  12:25

6. hodina

12:55 -  13:40 

 

●       Vyučující mohou zařadit vyučování v blocích, kde nemusí respektovat délku vyučovací hodiny (45 minut), musí však respektovat individuální potřeby dětí a dbát dodržování zásad hygieny při výchovně vzdělávací práci.

●       O přestávkách je stanoven pedagogický dozor. Žáci mohou trávit přestávky ve třídách nebo při příznivém počasí na školní zahradě.

Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu, včetně rozmístění tříd. Jakékoliv změny je potřebné včas projednat s ředitelkou školy.

●       Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování, zájmového kroužku nebo jiné předem naplánované aktivity mohou žáci opustit budovu jen se souhlasem třídního učitele (v případě jeho nepřítomnosti ředitelky), a to na základě písemného potvrzení zákonného zástupce žáka.

●       V případě náhlých zdravotních potíží žáka je nutné jeho osobní předání rodičům. V případě úrazu nebo akutních zdravotních potíží zajistí škola doprovod žáka k lékaři bez prodlení. Rodiče o této skutečnosti informuje v co nejkratší době.

●       Veškeré akce mimo objekt školy (exkurze, vycházky, výlety, kulturní a sportovní akce apod.) musí být předem projednány s ředitelkou školy.

●       Při akcích mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem shromáždění není škola, oznámí škola zákonným zástupcům žáka nejpozději 2 dny před akcí místo a čas shromáždění, jakož i místo a čas ukončení akce.

●       Před začátkem vyučování žáci pobývají pod dozorem vychovatelky v družině. Po skončení vyučování přebírá děti, které navštěvují odpolední družinu, vychovatelka. Provoz odpolední školní družiny je od 11.30 do 15.45 hodin v Po a Út a od 11.30 do 15.30 ve St, Čt a Pá.

●       V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

●       Školní budova je vždy uzamčena. Při vstupu do budovy před vyučováním všechny děti zvoní a vychovatelka nebo školnice jim odemkne. Při odchodu žáků domů vykonávají dozor nad žáky vyučující poslední vyučovací hodiny, po odchodu žáka budovu vždy uzamkne. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

●       Ve školní budově a celém areálu školy je zakázáno kouření.

 

 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

- Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

-Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy v souladu s přihlédnutím k individuálním vzdělávacím potřebám žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

-Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka

- U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

 

Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 256/2012 Sb.

- Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

- 1 – velmi dobré

- 2 – uspokojivé

- 3 – neuspokojivé

- Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

- 1 – výborný

- 2 – chvalitebný

- 3 – dobrý

- 4 – dostatečný

- 5 – nedostatečný

 

Metodické pokyny a zásady hodnocení a klasifikace dále rozvíjí Klasifikační řád školy (příloha ŠŘ č. 1).

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce žáka) a zaměstnance školy.

2. Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí verzi řádu školy.

3. Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 29. 6. 2014.

4. Školní řád byl schválen Školskou radou dne:  30. 6. 2014

5. Podle § 30 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňuji tento řád vyvěšením na informační nástěnce školy, ve sborovně školy a na www stránkách školy.

 

 

 

 

Mgr. Romana Kabelková, ředitelka školy