Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠD

25. 3. 2015

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

 

Ředitelka školy v souladu se  zákonem č. 561/2004 Sb.  ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o zájmovém vzdělávání v platném znění vydává vnitřní řád školní družiny.

 

 

 

1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

 

Typ zařízení: školské zařízení  -  součást ZŠ a MŠ Litohoř

 • Název zařízení: Školní družina
 • Kapacita: 32 žáků
 • Ředitelka školy: Mgr. Romana Kabelková
 • Personální zabezpečení: vychovatelka Ivona Kudláčková
 • Adresa: Litohoř 98, 675 44 Lesonice
 • Účinnost ode dne: 2. 1. 2012

 

 

 

2. POSLÁNÍ ŠD

 

 • ŠD je školské zařízení, určené k zájmovému vzdělávání, umožňuje zájmové i odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování.

 

 

 

3. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

 

 • Činnost ŠD je určena všem žákům základní školy, tj. 1. – 5. ročníku.
 • Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
 • Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně.
 • Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

 

 

 

4. ORGANIZACE ČINNOSTI

 

Ranní družina začíná v 6.20 a trvá do začátku vyučování 7.50. Po skončení vyučování přebírá děti, které navštěvují odpolední družinu, vychovatelka. Provoz odpolední školní družiny je od 11.30 do 15.35 hodin 

 • Žáky do školní družiny přebírá vychovatelka od vyučujících po skončení vyučování v 11.30, ostatní žáci přichází po obědě.
 • Za žáka, který se účastnil výuky a bez omluvy rodičů se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 • Docházka do ranní ŠD není povinná. Mohou ji využívat i žáci, kteří nebudou navštěvovat ŠD odpoledne.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
  • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. Jsou to klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
  • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
  • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
  • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o zábavné  procvičování učiva formou didaktických her, počítačových výukových programů, ověřování a upevňování školních poznatků v  praxi při vycházkách a dalších činnostech.

 

     Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny.

 • O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy.
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna s případným omezením podle pokynů ředitelky školy.
 • Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují.

 

 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 

V podmínkách ŠD se jedná zejména o:

 • Právo vyslovovat své názory ve všech záležitostech, které se ho týkají. Tyto názory je třeba vyjadřovat slušně, klidně a rozumně.
 • Právo na svobodu projevu. Žák má právo nejen na svůj názor, ale má též právo svobodně jej vyslovit.
 • Právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu sdružování.
 • Právo na ochranu před týráním a zanedbáváním.
 • Právo na zabezpečení přístupu k informacím.
 • Právo na informace a poradenskou pomoc.
 • Právo na informace o průběhu a výsledcích svého působení v ŠD.
 • Právo vyjadřovat se vhodným způsobem ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí tak, aby nenarušily průběh vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 • Právo na soukromí.
 • Právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti.
 • Právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením.
 • Právo na ochranu před všemi návykovými látkami a dalšími sociálně patologickými jevy, které ohrožují jeho duševní a tělesný vývoj.

 

 

Povinnosti žáků

 

 

 1.      Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 2.      Respektovat všechny pracovníky školy i ostatní spoluobčany, chovat se vždy slušně, pozorně a ochotně zvláště ke starším a nemocným lidem, chovat se přátelsky k ostatním žákům.
 3.      Zacházet šetrně se školním majetkem, pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou prokazatelně žák zavinil, musí ji on nebo jeho zástupci  odstranit či finančně uhradit jejich opravu.
 4.      Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení ŠD, školy a také ty, které mu byly svěřeny.  Žák nebo jeho zástupce je povinen hlásit vychovatelce poškození nebo ztrátu školní pomůcky, vydané žákovi školou.
 1.      Neprodleně nahlásit vychovatelce nebo jinému pracovníkovi školy šikanu nebo projevy šikany, které jsou svědkem nebo o které se dozví.
 1.      Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.
 2.      Neprodleně ohlásit ztráty nebo poškození svých věcí vychovatelce, za  předměty, které nemají přímý vztah k výchovně vzdělávací činnosti, nenese škola, pokud je nepřevzala do úschovy odpovědnost.
 3. Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek v ŠD i v jejím okolí.
 4. Chránit zařízení školy (vybavení a výzdobu tříd, malby na stěnách apod.), její areál i okolní zeleň před poškozením.
 5. Nahlásit vychovatelce, případně jinému pracovníkovi školy, jakoukoli svoji nevolnost nebo úraz.
 6. Dodržovat tento řád školy.

 

 

Žáci mají zakázáno

 

 

1.       Nosit, držet, distribuovat a zneužívat v celé budově školy návykové látky – drogy, alkohol, cigarety a léky.

 1.      Nosit do školy pyrotechnické výrobky včetně zábavné pyrotechniky, střelné zbraně, nože a další předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo by ohrožovaly mravní výchovu žáků
 2.      Během pobytu v ŠD používat mobilní telefon, telefon musí být vypnutý- výjimky stanoví pracovník školy.
 3.      Manipulovat bez dozoru pracovníka školy s jakýmkoliv elektrickým spotřebičem, vypínačem, jističem, elektr. vedením apod.
 4.      Chovat se nevhodně a netolerantně k pracovníkům školy a ostatním žákům (zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy budou považovány za závažné porušení povinností žáka).
 5.     Otevírat okna.
 6.     Nosit věci, které slouží k propagaci rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti.

8.      Nosit do ŠD věci, které tam nepatří, včetně cenných předmětů a větších částek peněz.

 

 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

 

Zákonní zástupci mají právo

 

 1.     Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy žáka v ŠD.
 2.     Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání a výchovy žáka, na informace a poradenskou pomoc školy.
 3.     Jednat s kterýmkoli kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte v ŠD.
 4.     Být v demokratických volbách zvolen členem Školské rady za rodiče a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců žáků.
 5.     Podat stížnost následujícím způsobem:
 • Stížnosti týkající se chování žáka jsou plně v kompetenci příslušného vychovatele, pokud nepřesahují rámec běžných stížností
 • Pokud není zákonný zástupce žáka s vyřízením stížnosti spokojen, obrátí se na ředitelku školy

 

 

Zákonní zástupci žáka jsou povinni:

 

 1.     Zajistit, aby žák řádně docházel do ŠD.
 2.     Spolupracovat se školou při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáka.
 3.     Žádat o uvolnění žáka ze ŠD a omlouvat jeho nepřítomnost ve škole podle pravidel daných školním řádem, platnými zákonnými normami
 4.     Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh  vzdělávání a výchovu.
 5.     Oznamovat škole údaje pro vedení školní matriky podle § 28 odst.2 a 3 Školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání  nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

7. BOZP

 

 • Po celou dobu pobytu v ŠD dodržuje žák hygienické zásady.
 • Elektrické přístroje, vypínače a větrání obsluhuje pouze vychovatelka.
 • Jakýkoliv úraz hlásí žák ihned vychovatelce.
 • Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá prostory, řídící se zvláštními pokyny, např. třídu pohybové výchovy, řídí se příslušnými řády těchto prostor. Žáci, přihlášení do ŠD, jsou poučeni o BOZP a záznam o jejich poučení je veden v třídní knize ŠD.

 

 

8. OSTATNÍ PRAVIDLA

 

 • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
 • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně.
 • Po skončení hry žák uklidí hračky na určené místo.
 • Při činnosti venku má žák používat náhradní oblečení, které je uloženo v šatně.
 • Při vycházkách se žák řídí pokyny vychovatelky.
 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j.  udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

 

 

9. DOKUMENTACE

 

 • V družině se vede tato dokumentace:

 

-      zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

-      přehled výchovně vzdělávací práce

-      evidence docházky

-      ŠVP pro ŠD

-      celoroční plán činnosti

 

 

 

V Litohoři 29. 8. 2014                         

   Mgr. Romana Kabelková, ředitelka školy