Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní režim ŠD

25. 3. 2015

Vnitřní režim školní družiny

 

  1. Pravidla pro přihlášené žáky

 

- O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

- Žák musí mít řádně vyplněný zápisní lístek s přesným uvedením času a způsobu odchodu ze školní družiny.

- Jestliže si žáka, který ze školní družiny neodchází sám, nevyzvednou rodiče do 15,45  hodin, setrvá vychovatelka ve škole do jejich příchodu. Škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto případě na rodičích náhradu nezbytných neinvestičních nákladů spojených s prodloužením provozu školní družiny.

- Trvalé změny odchodu žáka ze školní družiny rodiče oznámí vychovatelce písemně a označí na zápisním lístku.

- Mimořádně může přihlášený žák odejít ze školní družiny pouze na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn a na telefonické uvolňování nebude brán zřetel.

- Pokud bude žáka, který ze školní družiny neodchází sám, vyzvedávat jiná osoba než rodič, musí být o této skutečnosti vychovatelka písemně uvědoměna zákonným zástupcem žáka.

- Provoz školní družiny: ranní družina 6.20 – 7.50

                                    odpolední družina 11.30 – 15.45 nejdéle

- Školní družina využívá dvě vlastní místnosti. Může využít i jiné prostory školy a jejího okolí (třídy, školní zahrada).

 

  1. Práva přihlášených žáků

 

- Žáci se mohou aktivně zapojovat do plánování činnosti ve školní družině, uplatňovat vlastní zájmy a nápady.

- Žáci mohou rozvíjet své zájmy, schopnosti a nadání v různých zájmových činnostech.

- Při rekreační činnosti si mohou žáci svobodně vybrat zaměstnání podle nabídky a svých zájmů.

- Žáci mají právo vyjadřovat své názory a požadavky. Těmto bude věnována patřičná pozornost.

- Vychovatelka při výběru zaměstnání vždy přihlédne nejen k počasí, ale i k náladě a přání přítomných žáků.

- Při pobytu ve školní družině mají žáci zajištěn dostatek tekutin pro pitný režim.

- Žáci mají právo při pobytu ve školní družině na ochranu před všemi formami špatného zacházení.

 

 

  1. Povinnosti přihlášených žáků

 

- Docházka do školní družiny je pro přihlášeného žáka povinná. Po skončení

dopoledního vyučování se žák přihlásí u vychovatelky.

- Každou nepřítomnost ve školní družině je žák povinen řádně omluvit.

- Žák nesmí opouštět bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny. Totéž platí při pobytu v přírodě.

- Žák bude šetrně zacházet s materiálním vybavením školní družiny.

- Žák musí dbát pokynů vychovatelky, přizpůsobovat se kolektivním zájmům s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých.

 

 

  1. Spolupráce s rodiči přihlášených žáků

 

- Rodiče jsou seznámeni s řádem školní družiny při zápisu do školní družiny (tj. obvykle první školní den) a na první schůzce rodičů ve školním roce. Vnitřní režim školní družiny je k dispozici po celý školní rok na chodbě školy.

- S vychovatelkou řeší rodiče případné problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení).

- Rodiče mohou školní družinu kdykoliv navštívit a jsou zváni na všechny významnější akce školní družiny.