Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní režim školy

25. 3. 2015

Vnitřní režim školy

 

a ) pro žáky

 

 • Vyučování

 

 • Pravidelné vyučování začíná v 7.50 hodin, poslední vyučovací hodina končí v 13.40 hodin.
 • Provoz školy pro žáky začíná v 6.20 hodin.
 • Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Ve vyučovacích hodinách jsou pravidelně střídána pracovní místa, dochází ke změnám činností, do hodin jsou zařazovány relaxační chvilky. Tradiční způsob výuky je nahrazován moderním pojetím vyučování – skupinová práce, kooperativní výuka. Pro všechny žáky školy je využíváno projektové vyučování.
 • Žáci 1. - 2. ročníku mají maximálně 4 vyučovací hodiny v jednom sledu, žáci 3. – 5. Ročníku mají maximálně 5 vyučovacích hodin v jednom sledu.

 

 • Přestávky

 

 • Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 2. a 3., 3. a 4., 5. a 6. vyučovací hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 1. a 2. vyučovací hodinou je přestávka v délce 20 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je zařazena přestávka s délkou 30 minut.
 • O velké přestávce mají žáci v případě příznivého počasí možnost pobytu venku na zahradě školy.
 • V případě nepříznivého počasí využívají žáci o přestávkách relaxačních koutků ve třídách, školní družině či třídě pohybové výchovy.

 

 • Školní družina

 

 • Školní družina je v provozu ráno od 6.20 do 7.50 a po skončení dopoledního vyučování do 15.35 hodin nejdéle.
 • Školní družina je otevřena pro všechny přihlášené žáky do naplnění kapacity.
 • Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době od 13,00 hodin do 14,30 hodin. Žáci mohou využívat travnaté plochy na školní zahradě, případně podnikají vycházky do okolí. Hrají volné hry podle zájmu dětí nebo organizované hry sportovní – fotbal, vybíjená, drobné hry s míčem, soutěže v družstvech, skákání přes švihadla, skok do dálky z místa, házení, běh, hod, atd. Při pobytu venku hrají přírodovědné hry či výtvarné (malování na asfalt, sběr přírodnin pro následnou práci v místnosti apod.), plní činnosti v rámci projektových dnů.

 

 • Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy

 

Školní budova je využívána k provozu kroužků. Pro zákonné zástupce a děti škola organizuje Dny otevřených dveří. Rodinní příslušníci jsou každoročně zváni na předvánoční posezení.

 

 

 •  Práce s počítačem

 

 • Počítače jsou ve třídách využívány nepravidelně v rámci běžných výukových předmětů podle potřeby a pravidelně v hodinách informatiky.
 • Mohou využít přístupu na internet, nainstalované výukové programy i výukové hry.

 

 

 • Pracovní a výtvarné činnosti

 

 • Vyučovací hodiny pracovních a výtvarných činností probíhají ve třídách nebo na školní zahradě.
 • Na začátku školního roku jsou žáci vyučujícím poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví. Poučení o bezpečnosti je zopakováno vždy před náročnější činností a činností vyžadující použití nástrojů a nářadí.
 • Žáci mohou používat pracovní oděvy. Všechny učebny jsou vybaveny umývadly pro provedení očisty během i po skončení práce.

 

 •  Stravování

 

 • K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance slouží školní výdejna s jídelnou v budově mateřské školy.
 • Obědy jsou vydávány v době od 11,15 do 12,45 hodin.

 

 •  Pitný režim

 

 • Pitný režim je zajišťován nabídkou čaje, který vaří pracovnice školní jídelny a který je žákům k dispozici ve školní výdejně.
 • Během vyučování je zajištěn žáky samotnými – tekutiny z vlastních zdrojů, v případě potřeby je v ZŠ pitná voda.

 

 • Pohybová výchova

 

 • Škola pro tělesnou výchovu využívá tělocvičnu a školní zahradu. Tělocvična je vybavena s ohledem na její velikost.
 • K pohybové výchově jsou dětmi využívány také odpočinkové koutky ve školní družině.
 • Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní základního plaveckého výcviku ve 3. a v 4. ročníku.
 • Několikrát ročně jsou pro všechny žáky organizovány výpravy do přírody s pohybovými aktivitami a turistikou.
 • Dopravní výchova probíhá ve všech ročnících, na dopravním hřišti v Moravských Budějovicích ve 4. a 5. ročníku.
 • Do vyučování jsou podle potřeby a únavy žáků pravidelně zařazovány tělovýchovné chvilky zaměřené na protažení a procvičení.
 • O přestávkách mohou žáci využívat relaxační koutky ve třídách, mají možnost volného pohybu po chodbách. V případě příznivého počasí pobývají žáci o velkých přestávkách na školní zahradě.
 • Ve třídách se pravidelně větrá.

 

 • Pracovní podmínky

 

 • Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti.
 • Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne odpovídá psychohygienickým podmínkám.
 • Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu. V případě nepříznivého počasí mohou žáci využívat relaxačních koutků.
 • Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení.
 • Vyučující vedou žáky k pravidelným změnám umístění ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Vedou žáky ke správnému sezení a držení těla a přispívají tak k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

 

 

b ) Pro zaměstnance školy

 

 • Povinnosti pedagogických pracovníků

 

 • Všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností jednotlivých etnických skupin.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený režim školy.
 • Učitel je povinen dodržovat vyučovací čas. Během vyučování učitel zajišťuje bezpečnost žáků. Do školy přichází nejpozději 15 minut před zahájením vyučování.
 • Nemůže-li se učitel pro nemoc (či jiný závažný důvod) dostavit do školy, ohlásí tuto okolnost včas ředitelce školy, aby mohlo být zajištěno suplování. Změny rozvrhu nebo výměny hodin oznámí a projedná s vedením školy.
 • Při akcích školy nebo výuce mimo budovu školy soustředí žáky před školou a přivádí je po skončení akce opět až k budově školy. V odůvodněných případech po písemném souhlasu rodičů žáka je možný sraz a rozchod podle určení pedagoga.
 • Pomůcky určené k vyučování si připravuje  mimo vyučování. Je odpovědný za udržování pomůcek v dobrém stavu.
  • Nástup do hodin a odchod žáků z hodin mimo školní budovu provádí vyučující dle rozvrhu.
  • Absenci žáků učitel sleduje a zapisuje řádně každý den. Z vyučování může být žák omluven pouze na základě písemné žádosti rodičů (stačí v žákovské knížce) předložené předem.
  • Během vyučování není povoleno posílat žáky mimo budovu. Učitel žáky nesmí využívat k osobním pochůzkám.
  • Vyučující odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučování neopustí žáci třídu dříve, pokud nemají svá místa v pořádku. Žákovská služba by měla zajistit smazání tabule a výběr sešitů.
  • Osobní konzultace s rodiči je vhodné vést v předem dohodnutém termínu, nejednat s nimi v průběhu vyučování. Při řešení problémů je dobré přizvat k jednání dalšího kolegu.
  • Úrazy žáků se zapisují do knihy úrazů uložené v kanceláři školy. Zápis provádí vyučující příslušného předmětu nebo dozírající učitel. Při lékařském ošetření žáka vyplní vyučující záznam o školním úrazu.
  • Účast na pedagogických radách a pracovních poradách je povinná.
  • Ve všech prostorách školy a přilehlém prostranství a v technických objektech platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření, ať už v pracovní či mimopracovní době. Jakákoli výjimka z ustanovení tohoto článku je výhradně v pravomoci ředitelky školy.
  • Všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů a poskytují rodičům žáků všechny potřebné informace.
  • Prostory, kam nemají žáci přístup, zůstávají trvale uzavřeny (půda, sklep, kabinet, kotelna).
  • Všichni učitelé, vychovatelka a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou povinni vyžadovat dodržování řádu školy od všech žáků, i když sami nemají dozor.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího procesu pozornost všem odchylkám chování žáků od běžného normálu. Mohou být jedním ze symptomů počínající závislosti na návykových látkách.

 

 • Dozor nad žáky

 

 • Vyučující vykonávají dozor o přestávkách dle aktuálního rozpisu.
 • Vychovatelka školní družiny přebírá žáky přihlášené do školní družiny ráno po příchodu do školy a po skončení vyučování.
 • Dozory ve školní jídelně vykonává vychovatelka nebo vyučující podle rozpisu.
 • V případě zájmových aktivit přebírá zodpovědnost za žáky vedoucí těchto kroužků nejpozději 10 minut před plánovaným a předem ohlášeným zahájením kroužku. Je povinen zabezpečit náležité poučení žáků s ohledem na jejich bezpečnost a zdraví a zajistit nad nimi řádný dohled po celou dobu trvání kroužku.