Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žákovský a rodičovský řád

25. 3. 2015

Žákovský řád

 

1) Jsme rádi, že jsi naším žákem

K docházce v Základní škole Litohoř ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

 

2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce

Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

 

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny; využívej vybavení školy

Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, školní družinu.

 

5) Dodržuj školní pravidla

Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval dobré jméno svých rodičů ani školy. Tvé chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:

Vstoupil jsi – pozdrav.

Odcházíš – rozluč se.

Chceš-li – řekni prosím.

Dostaneš-li – řekni děkuji.

Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.

Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.

Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.

Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.

Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.

Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svoji i druhých.

Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!

Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

 

6) Chraň svoji školu i své věci

Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu – uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí máš v ředitelně školy. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu věcí neprodleně ohlásíš učiteli.

 

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje

Máš právo na odpočinek – relaxaci a volný čas – na hru, na svobodnou účast na akcích školy. Za pěkného počasí máš právo trávit odpočinek také na školní zahradě.

 

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat

Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které jsou povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do školy 20 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi

na svém místě ve třídě. Oděvy a obuv si odkládáš v šatně. Na schodišti chodíš zásadně vpravo.  Škola je během svého dopoledního provozu uzavřena. Příchod do školy v tuto dobu je možný po zazvonění. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné obuvi a do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi.

 

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme; pomoz nám!

V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka – neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu ani akce pořádané mimo areál školy.

 

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování – máš právo na kvalitní

vzdělávání!

Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech a blocích. Začátek hodin a délku vyučovací jednotky určuje učitel. Po začátku jsi na určeném místě a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Máš právo na kvalitní vzdělávání. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Učitel má právo změnit začátek a délku vyučovací jednotky, přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků a na jejich právo na relaxaci.

 

 

 

11) Starej se o své školní dokumenty

Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku.

 

12) Školní jídelna je tu pro tebe

Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo se na obědy předem přihlásil a ve stanoveném termínu je uhradil. Na oběd odcházíš samostatně nebo v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídíš pokyny dozírajících učitelů. V jídelně dodržuješ pravidla stolování. Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš.

 

13) Nezapomeň dát o sobě vědět

Pokud budeš předem vědět, že se nemůžeš dostavit do školy, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče. Povolení jednodenní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitelku školy písemně. Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Odcházíš ze školní budovy se souhlasem třídního učitele. Tvou nepřítomnost omlouvají Tví rodiče osobně nebo písemně do 3 dnů od začátku absence a po ukončení opět písemně v žákovské knížce. Třídní učitel má právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka doložení nepřítomnosti.

 

14) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům

Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s pomůckami ve třídě. Před akcemi mimo školu a před zahájením tělesné výchovy a pracovních činností budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet či zde užívat návykové látky, a to jak v areálu školy, tak mimo něj na školních akcích.

 

15) Dodržuj školní řád

Vážné porušení školního řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření nebo svolání výchovné komise s rodiči žáka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodičovský řád

 

1) Znáte žákovský řád?

Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci – oceňují úspěchy a podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem.

 

2) Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování

Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování, být seznámeni s nároky a s hodnocením a klasifikací žáků, zúčastnit se práce dětí ve škole.

 

3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí

Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni nebo nemocní.

 

4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole:

nemoc – omlouvat osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně do 3 dnů od začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce. Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne – na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce uvolňuje třídní učitel.

nepřítomnost

- krátkodobá (1 den) – na žádost rodičů v žákovské knížce uvolňuje třídní učitel

- dlouhodobá – písemná žádost ředitelce školy, na kterou ředitelka školy odpovídá pouze v případě zamítnutí žádosti.

Je důležité si po dobu nepřítomnosti průběžně doplňovat zameškané učivo.

 

5) Schůzky rodičů a konzultace

Pravidelně jsou svolávány schůzky rodičů, při kterých mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy. Po vzájemné dohodě pořádáme konzultační odpoledne k podávání informací o prospěchu a chování dětí. Kromě toho mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím, a to v době mimo vyučování – je lepší si schůzku předem domluvit.

 

6) Rodiče, podporujte školu, kam chodí vaše děti!

Jak? Můžete například věnovat škole věcný nebo finanční dar, být nápomocni radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu. Více informací o škole získáte na webových stránkách školy (www.skola-litohor.cz)